എക്സിബിഷനുകൾ

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 ജർമ്മനി

2017 ഇന്തോനേഷ്യ സുരബായ

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 ചൈന ഷാങ്ഹായ് വാട്ടർ