പ്രോജക്റ്റ്

ഹോങ്കാംഗ് എയർപോർട്ട് പ്രോജക്റ്റിനായുള്ള ലംബ ടർബൈൻ പമ്പ്
സ്വയം പ്രൈമിംഗ് എഞ്ചിൻ വാട്ടർ വാട്ടർ പമ്പ് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനും ഡ്രെയിനേജിനും സജ്ജമാക്കി
വാട്ടർ ഡ്രെയിനാഗിനായി മിക്സഡ് ഫ്ലോ സബ്‌മെർസിബിൾ പമ്പ്
നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനും ഡ്രെയിനേജിനുമുള്ള ആക്സിയൽ സബ്‌മെർസിബിൾ പമ്പ്
അക്സു ഓയിൽ ഫീൽഡിനായുള്ള ഡ്രൈ സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് പമ്പ്
ജലവിതരണ പമ്പ് സംവിധാനത്തിനായി മൾട്ടിസാറ്റ്ജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്
മൈൻ പോണ്ടൂൺ പ്രോജക്റ്റിനായി മുങ്ങാവുന്ന മലിനജല പമ്പ്
ലംബ ടർബൈൻ പമ്പ് ഇറാൻ ഇറഗേഷൻ
കംബോഡിയ ജല കൈമാറ്റ പദ്ധതിക്കായി ലംബ ടർബൈൻ പമ്പ്